ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 145

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia – dokument szczegółowy wynikający z Umowy Partnerskiej podpisanej przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Dostępna kwota środków jest równa 2 1172 mld euro. Program realizowany będzie w 5 województwach wscho ...

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – program współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w Polsce w latach 2007–2013. Jest to jedyny tego rodzaju program ponadregionalny w skali Unii Europejskiej. Ma na celu rozwój społeczno-gospod ...

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Program Operacyjny Rybactwo i Morze – program wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla Polski na lata 2014-2020, zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 22 października 2015. W ramach programu przyznan ...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Dokument, który został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Jest jednym z 6 programów krajowych jakie będę realizowane w okresie 2014-2020. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego nadrzędnym celem jest wzrost po ...

Programy Krajowe

Programy Krajowe – programy, za których realizację i zarządzanie odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju W ramach Polityki Spójności przygotowanej przez Komisję Europejską na lata 2014–2020, zostało opracowane 6 programów krajowych 5 i je ...

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie – średnia płaca. Przeciętne wynagrodzenie oblicza się, dzieląc wynagrodzenia naliczone za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim.

Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej

Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej – polskie przedsiębiorstwo państwowe utworzone z dniem 1 maja 1963 przez ministra komunikacji przez wydzielenie ze struktur PKS i PKP. Działało w Zjednoczeniu Państwowej Komunikacji Samochodowej. W 1990 roku mia ...

Przemysł chemiczny w Polsce

Przemysł chemiczny w Polsce, stanowił pod koniec 2003 r. 10.1% wartości sprzedaży przemysłu ogółem w Polsce. Przemysł ten cechuje stały, powolny wzrost produkcji i sprzedaży, który w ostatnich 20 latach był jednak zawsze niższy od średniego wzros ...

Przemysł lotniczy w Polsce

Przemysł lotniczy w Polsce – gałąź przemysłu produkująca części do samolotów, szybowców, śmigłowców i osprzęt lotniczy. W 2008 roku zrealizował przychody przekraczające miliard USD. Obecnie większość firm branży należy do inwestorów zagranicznych ...

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych – dawna scentralizowana, informatyczna baza danych zawierająca dane o podmiotach, które nie regulują swoich zobowiązań. Wchodzi w skład Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr prowadzono na zasadzie jawności formaln ...

Reprywatyzacja w Polsce

5 maja 2017 weszła w życie Ustawa z dnia 9 marca 2017 o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa Dz.U. z 2018 r. poz. 2267, która powołała Komi ...

Rynek energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii elektrycznej w Polsce – rynek, na którym przedmiotem handlu jest energia elektryczna. W Polsce podmioty działające na tym rynku działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. z 2019 r. poz. ...

Rynek gazu ziemnego w Polsce

W Polsce gaz ziemny wydobywa się głównie na Podkarpaciu i Zapadlisku przedkarpackim wysokometanowy w wyniku odmetanowywania kopalni węgla kamiennego w GOP, w Wielkopolsce oraz Lubuskiem Drezdenko. Pierwsze odwierty zakończyły się powodzeniem i ur ...

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Sektorowy program operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Program rozwoju sektora żywnościowego obszarów wiejskich określający strategie oraz kierunki działania w zakresie rozwoju rolnictwa i o ...

Sowpoltorg

Sowpoltorg - Sowiecko-Polska Mieszana Spółka Handlowa, działające w Warszawie w latach 1926-1934 główne przedstawicielstwo spółki, której siedziba mieściła się w Moskwie. Spółkę utworzyły wspólnie w styczniu 1926 Polskie Towarzystwo Handlu z Rosj ...

Spółka strategiczna

Spółki strategiczne – spółki ujęte w wykazie będącym rozporządzeniem Rady Ministrów RP do ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra skarbu. Przed 2010 rokiem taka lista była zatwierdzana rozporządzeniem Rady Ministrów. Obecnie nie ma takiego w ...

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa – organizacja skupiająca przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, założona w 1990 r. Izba zrzesza 150 firm zatrudniających ogółem około 14 000 osób. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała w wyn ...

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia” – Stowarzyszenie utworzone 27 stycznia 2004 roku w Rzeszowie. Celem statutowym Stowarzyszenia jest aktywizacja lokalnej społeczności i wsparcie samorządów i przedsiębiorstw po ...

Symlek

SYMLEK – ogólnopolski system informatyczny obejmujący wszystkie zagadnienia związane z oceną bydła mlecznego. Pierwsze prace nad nim rozpoczęto w 1972 roku. Właścicielem zbiorczej bazy danych jest Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, a nadzór inform ...

Teraz Polska

Teraz Polska – polski znak promocyjny, który powstał w 1992 roku. Głównym celem postawionym przez twórców idei godła była walka o odrodzenie prestiżu polskiej marki.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji – jest dwustronną polsko-holenderską umową gospodarczą. Sporządzona i podpisana została 7 września 1992. Nazywana także umową o ochronie inwest ...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – polski urząd antymonopolowy obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji rządowej, działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o oc ...

Uwłaszczenie nomenklatury

Uwłaszczenie nomenklatury – potoczne określenie procesu prywatyzacji i przejmowania majątku publicznego przez niektórych działaczy nomenklatury partyjnej i państwowej, które pojawiło się w czasie transformacji ustrojowej w 1989 w Polsce i innych ...

Venture capital w Polsce

Rynek venture capital w Polsce to segment private equity, który finansuje spółki wysokiego ryzyka na wczesnym etapie rozwoju, z potencjałem szybkiego wzrostu. Według stanu na marzec 2019, w Polsce działa łącznie 130 aktywnych firm VC, w tym lokal ...

Wina polskie

Według wykopalisk archeologicznych, już na przełomie IX i X wieku winorośl uprawiano na terenach Małopolski, z tego bowiem czasu pochodzą pozostałości winnicy odkryte na zboczach Wawelu. Według Władysława Korcza najstarszym dokumentem potwierdzaj ...

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce jest niezależnym zrzeszeniem pracodawców działającym na rynku polskim, powołanym 4 grudnia 1996. Wpis sądowy pod nazwą Włoska Izba Handlowa Warszawa nastąpił 27 maja 1997. Postanowieniem Sądu uznano, że c ...

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – obowiązek administracyjnoprawny dotyczący przedsiębiorców. W Polsce od 30 kwietnia 2018 r. wynika on z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców Dz.U. z 2019 r. poz. 1292. Każda osob ...

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004–2006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kier ...

Związek Pracodawców Shokokai

Związek Pracodawców Shokokai, używający też nazwy Polsko-Japońskiej Izby Handlu i Przemysłu - organizacja, której celem jest inspirowanie i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i japońskimi podmiotami gospoda ...

Historia Polski

Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie historii politycznej Polski, w tym przede wszystkim polityki zewnętrznej i ważnych przemia ...

Boże igrzysko

Boże igrzysko. Historia Polski – publikacja Normana Daviesa traktująca o dziejach Polski, przez wielu historyków uznawana za jedną z najlepszych książek historycznych o Polsce napisanych przez autorów niepolskojęzycznych. Po raz pierwszy wydano j ...

Bursa (budynek)

Bursa – internat zwany tak od wspólnej sakiewki, z której, dzięki hojności dobroczyńców, korzystali niezamożni uczniowie.

Dom Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią – instytucja kultury m.st. Warszawy zajmująca się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Powstał 1 marca 2006, a jego działalność zainicjował Ośrodek KARTA. DSH organizuje wystawy, pokazy filmów dokumentalnych i fabula ...

Dzieje imion w Polsce

Przed pojawieniem się na ziemiach polskich chrześcijaństwa używano tysięcy rodzimych imion, z których większość zaginęła bez śladu. Były to imiona słowiańskie, bądź stworzone przez Słowian, bądź przejęte przez nich w przeszłości od innych ludów, ...

Historia znaczków pocztowych na ziemiach polskich

Łączność pocztową na ziemiach polskich wprowadził już w 1003 król Bolesław Chrobry. Poczta w znaczeniu nowożytnym, będąca częścią europejskiej sieci pocztowej, powstała za czasów króla Zygmunta Augusta. Król Władysław IV Waza uczynił z poczty ins ...

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Muzeum Historii Polski w Warszawie – muzeum, którego zadaniem jest zaprezentowanie najważniejszych wydarzeń polskiej historii, ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji wolnościowych. Akt powołania i statut placówki podpisał 2 maja 2006 rok ...

Jasyr

Jasyr, jassyr – termin polski, ukraiński i ruski oznaczający niewolę turecką lub tatarską. Określenie to pochodzić ma z języka tureckiego lub arabskiego. Tatarzy w czambule dokonywali częstych zagonów na Ukrainę, Podole i Wołyń uprowadzając w łyk ...

Koronacja na króla Polski

Koronacja na króla Polski – koronacja, podczas której dochodziło do nałożenia polskiej korony koronacyjnej na głowę nowego króla Polski. Koronacji króla towarzyszyła co do zasady koronacja królowej.

Morski niedźwiedź

Morski niedźwiedź – historyczna nazwa tsunami na Bałtyku, których fale dotarły do Polski. Ślady po tsunami odnaleziono w okolicach Darłowa i Darłówka, w Mrzeżynie i Kołobrzegu oraz w Łebie i Trzebiatowie. Śladami tsunami są między innymi warstwy ...

Mroki Średniowiecza

Mroki Średniowiecza – książka popularnonaukowa napisana przez posła Józefa Putka, wydana po raz pierwszy w 1935 r., a w okresie Polski Ludowej wydana czterokrotnie.

Nacjonalizacja w Polsce

Nacjonalizacja w Polsce została dokonana na szeroką skalę po II wojnie światowej. Nacjonalizacja zaczęła się od aktów normatywnych wydanych przez PKWN w tym dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 września 1944 r i Krajową Radę Narodową KRN ...

Ośrodek Karta

Ośrodek Karta – niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej oraz upowszec ...

Pan Historii

Pan Historii – wiara żołnierzy w bezpośrednią ingerencję Boga na Ziemi. Koncepcja rozpowszechniona w wojsku polskim i litewskim w okresie nowożytnym, która polegała na uznaniu sprawczej woli Boga na ostateczny wynik bitwy lub wojny. Była ona prop ...

Registrum Vyasdense

Registrum Vyasdense, Registrum Uyasdense – wykaz posiadłości i dochodów biskupstwa wrocławskiego w archidiakonacie opolskim, stanowi część Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis. Rejestr powstał w okresie sprawowania funkcji biskupa wrocła ...

Stolica Polski

Stolica Polski – główna siedziba administracyjna Polski, której funkcję pełni obecnie Warszawa. Pierwszą konstytucją, w której określono stolicę Polski, była Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 art. 90.

Tur

Tur – wymarły gatunek ssaka z rodziny wołowatych, przodek niektórych ras bydła domowego. Z opisów w starych kronikach i zachowanych drzeworytów wynika, że tur był bardzo podobny do dużych ras bydła. Odkryty materiał wykopaliskowy jest niewielki.

Język białoruski

Język białoruski – język wschodniosłowiański używany głównie na Białorusi. Liczba osób posługujących się nim wynosi około 3 milionów. Język białoruski wyodrębnił się z języka ruskiego w XIV wieku. Białoruski język literacki powstał w XIX wieku, z ...

Bielsko-bialska wyspa językowa

Bielsko-bialska wyspa językowa – niemiecka wyspa językowa istniejąca od XIII wieku do roku 1945 na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i zachodniej Małopolski, w obrębie kilkunastu miejscowości, z których większość wchodzi dziś w granice miasta Biels ...

Etnolekt słowiński

Etnolekt słowiński, gwara słowińska, język słowiński – mowa zachodniosłowiańska kwalifikowana obecnie jako odrębny język, dialekt kaszubszczyzny, lub jej gwarę/poddialekt. Inna teza mówi natomiast o języku pomorskim, którego kaszubszczyzna i słow ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →